Index

Chinatowns
of the world

Overseas
Chinese

Food culture

Culture/
Customs

Festivals

History

Legends

Poll World

Join Us

About   

Sitemap

Support Us


Chinatowns

Asia
Singapore
Australia
Burma
Indonesia
Japan
Laos
Malaysia
Pakistan
Philippines
Thailand
Vietnam
Europe
Belgium
France
Greece
Netherlands
UK
Americas
Argentina
Canada
USA

 

Chinas
China
Hong Kong
Taiwan
Macao


Tang Dynasty 唐朝

Here is a list of Tang Emperor's reign information.
To understand different names associated with an emperor, see Getting to know a Chinese Emperor.

Tang Dynasty 618-907

Preceeded by Sui Dynasty
Succeeded by Five Dynasties and Ten Kingdoms period

Personal Name Posthumous name     Temple name   Reign name  Reign years
Li Yuan
李淵
Emperor Shen Yao 神堯皇帝

神堯大聖大光孝皇帝
Tang Gao Zu
唐高祖
Wu De
武德
618-626
Li Shimin
李世民
Emperor Wen
文皇帝

文武大聖大廣孝皇帝
Tang Tai Zong
唐太宗
Zhen Guan
貞觀
626-649
Li Zhi
李治

Great Emperor Tianhuang
天皇大帝

天皇大聖大弘孝皇帝

Tang Gao Zong
唐高宗
Yong Hui
永徽
650-655
Xian Qing
顯慶
656-661
Long Shuo
龍朔
661-663
Lin De
麟德
664-665
Qian Feng
乾封 
666-668
Zong Zhang
總章
668-670
Xian Heng
咸亨
670-674
Shang Yuan
上元
674-676
Yi Feng
儀鳳
676-679
Tiao Lu
調露  
679-680
Yong Long
永隆
680-681
Kai Yao
開耀
681-682
Yong Chun
永淳
682-683
Hong Dao
弘道
683
Li Xian 李顯 / Li Zhe 李哲 Emperor Xiao He 孝和皇帝

大和大聖大昭孝皇帝
Tang Zhong Zong
唐中宗
Si Sheng
嗣聖
684
Li Dan
李旦
Emperor Sheng Zhen
聖真皇帝

玄真大聖大興孝皇帝
Tang Rui Zong
唐睿宗
Wen Ming
文明           
684
Guang Zhai
光宅 
684
Chui Gong
垂拱
685-688
Yong Chang
永昌
689
Zai Chu
載初
690

Wu Zhe Tian's Zhou Dynasty (690 AD - 705 AD)
See Wu Zhe Tian's reign titles

Li Xian 李顯 / Li Zhe 李哲 Emperor Xiao He 孝和皇帝

大和大聖大昭孝皇帝
Tang Zhong Zong
唐中宗
Shen Long
神龍         
705-707
Jing Long
景龍
707-710
Li Chong Mao
李重茂
  Tang Shang Di
唐殤帝
Tang Long
唐隆       
710

Li Dan 李旦               
Emperor Sheng Zhen
聖真皇帝

玄真大聖大興孝皇帝
Tang Rui Zong
唐睿宗          
Jing Yun
景雲       
710-711
Tai Ji
太極
712
Yan He
延和 
712
Li Long Ji
李隆基                     
Emperor Ming
明皇

至道大聖大明孝皇帝
Tang Xuan Zong
唐玄宗
Xian Tian
先天
712-713
Kai Yuan
開元
713-741
Tian Bao
天寶
742-756
Li Heng
李亨
Emperor Wen Ming
文明武德大聖大宣孝皇帝
Tang Su Zong
唐肅宗
Zhi De
至德
756-758
Qian Yuan
乾元
758-760
Shang Yuan
上元
760-761
Li Yu
李豫
Emperor Rui Wen Xiao Wu
睿文孝武皇帝
Tang Dai Zong
唐代宗
Bao Ying
寶應
762-763
Guang De
廣德
763-764
Yong Tai
永泰 
765-766
Da Li
大曆   
766-779
Li Kuo
李适
Emperor Shen Wu Xiao Wen
神武孝文皇帝
Tang De Zong
唐德宗
Jian Zhong
建中          
780-783
Xing Yuan
興元          
784
Zhen Yuan
貞元          
785-805
Li Song
李誦
Emperor Zhi De Da Sheng Da'an Xiao
至德大聖大安孝皇帝
Tang Shun Zong
唐順宗
Yong Zhen
永貞
805
Li Chun
李純

Emperor Zhang Wu
章武皇帝

昭文章武大聖至神孝皇帝

Tang Xian Zong 唐憲宗 Yuan He
元和
806-820
Li Heng
李恆
Emperor Rui Sheng Wen Hui Xiao
睿聖文惠孝皇帝
Tang Mu Zong
唐穆宗
Chang Qing
長慶
821-824
Li Zhan
李湛
Emperor Zhao Min
昭湣皇帝

睿武昭湣孝皇帝
Tang Jing Zong
唐敬宗
Bao Li
寶曆
824-826
Li Ang
李昂         
Emperor Zhao Xian 昭獻皇帝

元聖昭獻孝皇帝
Tang Wen Zong 唐文宗 Bao Li
寶曆
826
Da He 大和 or Tai He 太和
827-835
Kai Cheng
開成
836-840
Li Yan
李炎
Emperor Ze Dao Zhao Sui Xiao
至道昭肅孝皇帝
Tang Wu Zong
唐武宗
Hui Chang
會昌           
840-846
Li Chen
李忱
Emperor Yuan Shen Ze Ming Cheng Wu Xiang Wen Rui Ze Jian Ren Shen Chung Yi Dao Da Xiao
元聖至明成武獻文睿智章仁神聰懿道大孝皇帝
Tang Xuan Zong
唐宣宗
Da Chong
大中
846-859
Li Cui
李漼
Emperor Gong Hui
恭惠皇帝

昭聖恭惠孝皇帝
Tang Yi Zong
唐懿宗
Da Chong
大中
859
Xian Tong
咸通 
860-873
Li Xuan
李儇
Emperor Gong Ding
恭定皇帝

惠聖恭定孝皇帝

Tang Xi Zong
唐僖宗
Xian Tong
咸通           
873-874
Qian Fu
乾符   
874-879
Guang Ming
廣明
880-881
Zhong He
中和
881-885
Guang Qi
光啟
885-888
Wen De
文德   
888
Li Ye 李曄                    Tang Zhao Zong
唐昭宗       
Long Ji
龍紀  
889
Da Shun
大順
890-891
Jing Fu
景福  
892-893
Qian Ning
乾寧
894-898
Guang Hua
光化
898-901
Tian Fu
天復 
901-904
Tian You
天佑
904
Li Zhu 李柷   Tang Ai Di 唐哀帝 or Zhao Xuan Di 唐昭宣帝     Tian You
天佑 
904-907

Tell a friend:

Related pages

chinese historyHistory page

Tang Dynasty
 

Tang Gao Zu
Tang Gao Zu
tang tai zong
Emperor Tang Tai Zong, one of the
greatest emperor of China
qian ling wu zhe tian tomb
Qian Lin Mausoleum, Tang Gao Zong and Wu Zhe Tian's
final resting place
tang wu zong
tang ming huang escape to shu
A Chinese painting depicting
Tang Ming Huang's retreat to Sichuan
tang de zong
Tang De Zong
qian lin
Sculptures of foreign ambassadors at
the Mausoleum of Li Zhi
tang xuan zong
Tang Xuan Zong